Nhờ Sơ can Bình vị tán NS Chiến Thắng, NS Thu Hà đã khỏi căn…

Sơ can Bình vị tán là bài thuốc đặc trị dạ dày được nghiên cứu…