Kỳ thảo nữ nhân: Nữ lương y biến “Trinh nữ hoàng cung” thành bài thuốc…

Từ xa xưa đã có nhiều truyền kỳ mạn lục về sự ra đời bài…